2014 m.

  

 2014 M.  

 Kalėdos

 

Tęsiant gražią tradiciją, užbaigiant metus prieš Šv. Kalėdas įgulos kapelionato PERT nariams susiburti drauge, gruodžio 22 d. popietę taryba, vadovaujama Kauno įgulos kapeliono kpt. T. Karklio, susirinko draugėn  aplink advento simbolį – vainiką - papuoštą Įgulos bažnyčios centre.

Perskaičius Šventojo Rašto ištrauką apie Kristaus gimimą, padėkojus Dievui už praėjusius metus, apkabinę malda artimuosius, bendradarbius ir draugus, prisiminę iškeliavusius į amžinybę, dalindamiesi kalėdine duona, kiekvienas turėjo galimybę palinkėti vienas kitam viso to, ko labiausiai trūksta kasdieninėje bendrystėje.

Pasidalinus duona, meile ir gerumu, kapelionas aktyviausiems PERT nariams įteikė apdovanojimus ir padėkas.

Po to kapelionato aktyvistai, susibūrę drauge prie pačių sunešto gėrybių stalo šventovės rūsyje vaišinosi, aptardami praėjusius metus. Tarybos nariai džiaugėsi tuo, kas buvo nuveikta, ir aptarė, kokių naujų idėjų imsis ateinančiais 2015 metais.

Kauno įgulos kapelionato informacija

Nuotraukų autorius fotografas Rimantas ŽIEMYS

 

7 PERT posėdis 

2014-11-12 d. įvyko septintasis ir paskutinis Kauno įgulos kapelionato PERT posėdis.

Posėdžio darbotvarkėje svarstyti 3 sielovadiniai  klausimai.  

Pirmas sielovadinis klausimas. Žuvusiųjų Lietuvos keliuose pagerbimas.

Kapelionas kpt. Tomas Karklys  tarybai priminė, jog kasmet trečiąjį lapkričio sekmadienį prisimenami visi nukentėję ar žuvę autoįvykiuose. Jau tapo graži tradicija bendra malda ir prevencine akcija paminėti šią dieną kapelionato bendruomenėje. Svarstyta, kaip šią dieną paminėti šiemet.

Nuspręsta ta proga organizuoti eismo saugumo akciją, pasitelkiant į pagalbą policijos departamento kapelioną kun. A. Toliatą, automobilių kelių direkcijos atstovus, kelių policiją, priešgaisrinę gelbėjimo tarnybą, menininkus ir kitus partnerius. Informacija apie projektą bus skelbiama internete.

Antras sielovadinis klausimas. Lietuvos kariuomenės diena.

Ats. kpt. Gintautas Deksnys pristatė Lietuvos kariuomenės dienai skirtų renginių planą:

Lapkričio 21 d.

Žuvusiųjų už Lietuvos laisvę pagerbimas.

Karmėlavoje veikiančiame Oro erdvės kontrolės centre lankysis LR prezidentė ir NATO gen. sekretorius.

Kauno Čečėnijos aikštėje renginys kariuomenės dienai paminėti.

Kauno rotušėje Kauno miesto mero priėmimas ir apdovanojimų ceremonija.

Kauno nacionaliniame dramos teatre spektaklis „Mano brangioji Pamela“.

Lapkričio 23 d.

Šv. Mišios Įgulos bažnyčioje.

Šaulių sąjungos įkūrėjo V. P. Putvinskio memorialinės lentos atidengimas prie LŠS štabo.

Šventinis minėjimas Vytauto Didžiojo karo muziejaus sodelyje.

Lapkričio 24 d.

Kauno “Žalgirio “ arenoje krepšinio rungtynės, kuriose kariams įėjimas nemokamas.

Bus parengtas Kauno įgulos vado įsakymas ir kvietimas gausiai dalyvauti minėtuose renginiuose.

Kapelionas paprašė JVIB ir LKM atstovus pateikti karių, prisidėjusių prie Kauno įgulos kapelionato veiklos ir padėjusių atlikti numatytus darbus, sąrašą kapeliono padėkai paruošti.

Trečias sielovadinis klausimas. Adventas kapelionato bendruomenėje.

Kapelionas priminė, kad gruodžio pirmąjį sekmadienį prasideda nauji liturginiai metai, kuriuos popiežius Pranciškus Katalikų Bažnyčioje dedikavo pašvęstojo gyvenimo žmonėms. Taigi pirmuoju advento sekmadieniu prasideda keturių savaičių pasirengimo Šv. Kalėdoms laikotarpis, kurio metu kapelionas su talkininkų komanda keliaus per visas kapelionato vienijamas struktūras ir susitikimų metu stengsis malda ir susikaupimu paruošti žmones Kristaus užgimimo šventei.

Adventinių  susikaupimo susitikimų tvarkaraštį kapelionas suderino su struktūrų vadais.

PERT advento susikaupimo popietė gruodžio 22 d. 16.00 val.

Kauno įgulos kapelionato informacija

 

6 PERT posėdis

2014-10-01 d. įvyko šeštasis Kauno įgulos kapelionato PERT posėdis.

Posėdžio darbotvarkėje svarstyti 2 sielovadiniai  klausimai.  

Pirmas sielovadinis klausimas. Latvijos karo kapelionų vizitas.

Kapelionas kpt. Tomas Karklys patvirtino, jog spalio 5-10 d. į Kauno įgulos kapelionatą atvyksta 7 Latvijos karo kapelionai. Jų vizitas vyks pagal iš anksto suderintą programą.

Nuspręsta, kad svarbiausia PERT nariams yra pirmoji vizito diena, kur numatytas svečių susitikimas su PERT, ekumeninės pamaldos ir kviestinė vakarienė. Visi pagal galimybes kuo gausiau dalyvauja. Į susitikimą bažnyčioje ateina su uniformomis. Už PERT veiklos pristatymą atsakingas - ats. kpt. Gintautas Deksnys. Spalio 7 d. svečius kartu su kapelionu lydi v. t. mjr. Jovita Lapėnaitė, spalio 8 d. lydi ats. kpt. Gintautas Deksnys. Kiekvienas padalinys, kuriame svečiai lankysis, pasirūpina dovanėlėmis-suvenyrais. Svarbesniems įvykiams užfiksuoti kviečiamas fotografas Rimantas Žiemys. Kadangi Latvijos kapelionai atvyksta su savo kariniu transportu, tai transportu rūpintis nereikia. Visi PERT nariai kviečiami dalyvauti atsisveikinimo vakare.

Antras sielovadinis klausimas. Artimiausios šventės ir kiti klausimai.

1) Lietuvos kariuomenės diena. Pranešėjas - ats. kpt. Gintautas Deksnys pranešė, jog spalio 14 d. 9.00 val. KOP štabe organizuojamas Kauno įgulos viešųjų ryšių karininkų pasitarimas dėl LK dienos organizavimo, kuriai numatyti renginiai lapkričio 21-23 d. Programoje: žuvusiųjų už Lietuvos laisvę pagerbimas, Kauno mero priėmimas rotušėje, spektaklis „mano brangioji Pamela“ Kauno nacionaliniame dramos teatre.

2) Tolesnės numatomos piligrimystės. Pranešėjas - ats. kpt. Gintautas Deksnys iškėlė sekančių metų tarptautinės piligrimystės klausimą. Dėmesio centre – Malta-Sicilija, Maltos kariuomenės kapeliono kvietimas apsilankyti. Taip pat pasiūlyta PERT aplankyti ir Kaune esančią žydų sinagogą.

3) Mirusiųjų dienos paminėjimas. Pranešėjas – kapelionas kpt. Tomas Karklys pasiūlė prieš Visų Šventųjų šventę ir Vėlines suorganizuoti Šv. Mišias už visus žuvusius Kauno įgulos karius.

NUTARTA:

1) Dėl bilietų į spektaklį kariuomenės dienai visi kreipiasi į Gintautą el. paštu ir užsako skaičių.

2) Sekančių metų tarptautinės piligrimystės kryptis – Malta-Sicilija. Bus pradedamas kelionės organizavimas.

3)  Šv. Mišios už visus Kauno įgulos žuvusius ir mirusius karius - spalio 30 d. 10.00 val. Kauno Įgulos bažnyčioje. Po Šv. Mišių – gėlių padėjimas A. Šančių karių kapinėse.

Kapelionas  priminė PERT nariams, jog spalio 2 d. – Angelų Sargų – Policijos šventė. Todėl būtų gražu, jog prisimintume pasveikinti kolegas. Baigus svarstyti einamuosius klausimus, kapeliono raginimu, posėdžio dalyviai sukalbėjo bendrą pabaigos maldą.

Kauno įgulos kapelionato informacija

 

PERT neeilinė sueiga  

2014-09-23 d. įvyko neeilinė Kauno įgulos kapelionato PERT sueiga.

Kauno įgulos kapelionas su PERT nariais grįžęs iš piligrimystės Armėnijoje, sukvietė visus į neeilinę sueigą Kauno įgulos karininkų ramovėje. Gausiai susirinkę PERT nariai, vadovaujami PERT pirmininko pavaduotojo ats. kpt. G. Deksnio, pasveikino įgulos kapelioną su praėjusiu jubiliejiniu gimtadieniu ir įteikė OESKV bendradarbio nutapytą Įgulos bažnyčios paveikslą dovanų. Kapelionas, padėkojęs visiems už prasmingą buvimą kartu, keliems tarybos nariams už bendradarbiavimą ir nuoširdžiai atliktą pareigą, ruošiantis piligrimystei ir jos metu, įteikė padėkos raštus ir pakvietė prie vaišių stalo pasidalinti kelionės įspūdžiais bei pasižiūrėti dokumentinę medžiagą apie Armėniją.

Kauno įgulos kapelionato informacija

 

5 PERT posėdis 

2014-09-02 d. įvyko penktasis Kauno įgulos kapelionato PERT posėdis.

Posėdžio darbotvarkėje svarstyti 6 sielovadiniai  klausimai.  

Pirmas sielovadinis klausimas. Naujų PERT narių pristatymas.

Pasikeitus Kauno apygardos prokuratūros atstovui, PERT buvo pristatytas naujas kandidatas. Vietoje Vaidos Kibirkštytės į Kauno įgulos kapelionato PERT deleguotas Andrius Brasas. Prie kapelionato bendruomenės prisijungus Kauno tardymo izoliatoriaus pareigūnams, jiems PERT atstovauti deleguotas KTI socialinė reabilitacijos skyriaus būrio viršininkas Paulius Bačiauskas. Nuspręsta artimiausiu metu  šiuos  asmenis įtraukti į  PERT oficialų sąrašą ir patvirtinti.

Antras sielovadinis klausimas. Švč. M. Marijos Gimimo atlaidai Šiluvoje.

Kapelionas pristatė Šilinės atlaidų programą, kurioje rugsėjo aštuntoji skirta maldai už VRM sistemoje tarnaujančius ir dirbančius žmones, o rugsėjo devintoji skirta maldai už Lietuvos laisvę ir ją saugančią Lietuvos kariuomenę. Vadovaujantis KAM ministro įsakymu, kaip ir kasmet, tradiciškai bus organizuojama piligrimystė į Šiluvą, karių iškilminga eisena į Šiluvos šventovės aikštę, 12 val. aukojamos Šv. Mišios. Kapelionas paragino PERT narius, organizuojant piligrimystę į Šiluvą, kooperuotis, nes ne visi padaliniai turi transporto priemones.  Be to, pasiūlė turiningai praleisti laiką grįžtant, pvz. užsukti į naujai surestauruotą Tytuvėnų vienuolyno ansamblį.

Trečias sielovadinis klausimas. Piligrimystė į Armėniją.

Likus vos kelioms dienoms iki kelionės į Armėniją, buvo galutinai aptarta piligrimystės klausimai. PERT narės Jovita ir Ingrida pristatė kelionės maršrutą, skrydžių laiką, nurodė hostelio Jerevane adresą, nurodė, ką piligrimai turi turėti su savimi kelionėje. Buvo sutarta, kad kelionėje turėsime bendrą kasą, kurią prižiūrės Daiva Sapagovienė. Priminta nepamiršti asmens dokumentų.

Ketvirtas sielovadinis klausimas. Šv. arkangelo Mykolo Įgulos bažnyčios ir kapelionato globėjo šventė.

Kapelionas priminė, kad paskutinio posėdžio metu buvo nuspręsta pagalvoti, kaip galėtume švęsti įgulos globėjo švente. Iš PERT narių išsakytų idėjų buvo nuspręsta šventę švęsti pagal tokią programą.

10.00 val. Šv. Mišiose vaikams, jaunimui ir šeimoms. Po Šv. Mišių šventovėje vyks eismo saugumo akcija, kurios metu vaikams ir bendruomenei bus dalinami atšvaitai. Su vaikais bendraus vaikų draugas - policijos bičiulis Amsis. Prie Įgulos bažnyčios bus laiminami vairuotojai ir jų vairuojami automobiliai. Vyks policijos, karo policijos, automobilių kelių direkcijos akcija eismo saugumui Lietuvos keliuose gerinti.

12.00 val. Šv. Mišiose už kapelionato bendruomenę. Prieš Šv. Mišias pasitiksime baikerių koloną. Šv. Mišias aukos Policijos departamento kapelionas kun. A. Toliatas. Po Šv. Mišių vyks eismo saugumo akcija, kurios metu bus prisimintas Lietuvos keliuose žuvusiųjų atminimas, laiminami vairuotojai ir jų vairuojamos transporto priemonės. Vyks policijos, karo policijos, priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos, automobilių kelių direkcijos akcija eismo saugumui Lietuvos keliuose gerinti.

16.00 val. Šventinis koncertas Įgulos bažnyčioje. Koncerte  dalyvaus dainų autorius ir atlikėjas Andrius Kulikauskas, dainininkė Gintarė Skerytė ir vargonininkas iš Austrijos Johann Trummer.

Penktas sielovadinis klausimas. Latvijos karo kapelionų vizitas.

Kapelionas priminė, kad gautas oficialus atsakymas iš Latvijos vyriausiojo kariuomenės kapeliono, kuriuo jis patvirtina  Latvijos 7 karo kapelionų delegacijos vizitą į mūsų kapelionatą spalio 5-10 dienomis. Programa parengta, svečių namai užsakyti,  belieka visiems PERT nariams pasidalinti įsipareigojimus vizito metu.  Nuspręsta sekančio susitikimo metu nuodugniai aptarti vizito programą ir pasidalinti pareigomis.

Kauno įgulos kapelionato informacija

 

4 PERT posėdis 

2014-06-05 d. įvyko ketvirtasis Kauno įgulos kapelionato PERT posėdis.

Posėdžio darbotvarkėje svarstyti 4 sielovadiniai  klausimai.  

Pirmas sielovadinis klausimas. Vasaros periodo renginių aptarimas.

Kapelionui pristačius vasaros tautines ir religines šventes, aptartas birželio 14-osios Gedulo ir vilties dienos, liepos 6-osios Karaliaus Mindaugo  karūnavimo Lietuvos valstybės dienos paminėjimas Kauno įguloje. Nutarta šių įsimintinų dienų paminėjimą pradėti tradiciškai Šv. Mišiomis Įgulos bažnyčioje.

Ats. kpt. G. Deksnys pristatė KOP 95-mečio minėjimo įdėją. Minėjimas vyks, pristatant karo aviacijos tradicijas ir apeigas nuo tarpukario iki mūsų dienų. Į šį projektą bus įtraukta  Kauno Įgulos bažnyčioje vyksianti KOP karininko santuoka, kurios šventimas bus tęsiamas Monte Pacis komplekse Pažaislyje. Minėjime karo kapelionas pristatys karo kapeliono vaidmenį kariuomenės gyvenime.  

Antras sielovadinis klausimas. Kapelionato karinė jaunimo stovykla.

Kapelionas pristatė kapelionato karinės jaunimo vasaros stovyklos planą. Pasidžiaugė, kad labai geranoriškai prie stovyklos organizavimo prisideda Juozo Vitkaus inžinerijos bataliono vadas plk. ltn. A. Dzidzevičius ir bataliono karių savanorių komanda. Kapelionas kreipėsi į kitas kapelionato karinių ir statutinių policijos, priešgaisrinės apsaugos tarnybų pagalbos suorganizuojant užsiėmimus stovyklautojams. Stovykla vyks rugpjūčio mėn. antrą savaitę J. Vitkaus inžinerijos batalione. Planuojama surinkti 50 dalyvių. Struktūrų atstovai pažadėjo padėti.

Trečias sielovadinis klausimas. Šv. arkangelo Mykolo šventė.

Kapelionas priminė, kad artėja Šv. arkangelo Mykolo, Įgulos šventovės ir kapelionato globėjo, šventė. Nors šventė pagal liturginį kalendorių švenčiama rugsėjo 29d., tačiau pagal Kauno arkivyskupo dekretą keliama į artimiausią sekmadienį. Todėl Mykolines švęsime paskutinį rugsėjo sekmadienį, kuris sutampa su maldos už vairuotojus ir keliaujančius diena. Kapelionas paprašė visų pamąstyti idėjų, kaip galėtume švęsti šią šventę kapelionate. Nutarta idėjas pateikti kitame PERT posėdyje.

Ketvirtas sielovadinis klausimas. Piligrimystė į Armėniją.

Kapelionas priminė, kad nenumaldomai artėja PERT narių piligrimystės Armėnijoje savaitė. PERT narės Jovita ir Ingrida trumpai pristatė, kas nuveikta kelionės organizavimo klausimu. Įsigyti bilietai, tarpininkaujant Lietuvos ambasadai Armėnijoje, rūpinamasi nakvynės vieta Jerevane, ieškoma transporto kelionei po šalį, dėliojamas piligrimystės maršrutas.                                  

Kauno įgulos kapelionato informacija

 

3 PERT posėdis

2014- 05-07 d. įvyko trečiasis Kauno įgulos kapelionato PERT posėdis.

Posėdžio darbotvarkėje svarstyti 3 sielovadiniai  klausimai.  

Pirmas sielovadinis klausimas. PERT reglamento aptarimas.

Kapelionui visiems PERT nariams padalinus spausdintą reglamento tekstą, buvo peržiūrėti visi reglamento punktai ir išsamiai paaiškintas reglamento turinys. Analizuojant PERT „Darbo tvarkos aprašą”, pastebėta, jog kapelionato PERT neturi patvirtintų veiklos sekcijų.

Antras sielovadinis klausimas. PERT veiklos sekcijų formavimas ir PERT narių pasiskirstymas sekcijų veikloje.

Atsižvelgdama į kapelionato sielovadinio gyvenimo specifiką, PERT taryba nutarė suformuoti 4 PERT veiklos sekcijas ir paskirstyti tarybos narius sekcijų veikloje. Nariai patvirtinti balsavimu.

1 Sekcija.  P I L I G R I M Y S T Ė

Atsakingi PERT nariai:

vyr. ltn. Greta Petronytė, KOP Oro erdvės stebėjimo ir kontrolės valdyba;

vyr. srž. Ingrida Karalavičienė, Karo kartografijos centras;

v. t. mjr. Jovita Lapėnaitė, Kauno apskr. priešgaisrinė gelbėjimo valdyba;

Vaida Kibirkštytė, Kauno apygardos prokuratūra.

2 Sekcija. K A P E L I O N A T O  R E N G I N I Ų 

O R G A N I Z A V I M A S  I R  K O O R D I N AV I M A S

Atsakingi PERT nariai:

mjr. Donatas Mazurkevičius, Kauno įgulos karininkų ramovė;

ats. kpt. Gintautas Deksnys, KOP štabas;

Vilma Kleveckienė, Kauno apskr. vyriausiasis policijos komisariatas;

Kęstutis Darulis, Mykolo Romerio universiteto Viešojo saugumo fakultetas.

3 Sekcija. S O C I A L I N Ė  P A G A L B A

Atsakingi PERT nariai:

kpt. Marius Zapalis, Dr. Jono Basanavičiaus Karo medicinos tarnyba;

kpt. Irmantas Genevičius, J. Vitkaus inžinerijos batalionas;

78-03-Vytauto Didžiojo jėgerių batalionas;

76-01-Vytauto Didžiojo jėgerių batalionas;

Irena Skuodienė, Div. gen. S. Raštikio Lietuvos kariuomenės mokykla;

Vilija Sapjanskienė, Vytauto Didžiojo karo muziejus.

4 Sekcija. L O G I S T I K A

kpt. Eugenija Liorentienė, Karo kartografijos centras;

kpt. Tomas Piličiauskas, KASP Dariaus ir Girėno II rinktinė;

kpt. Donatas Girnys, Karo policijos Kauno įgula;

v. t. mjr. Vidmantas Bižys, Viešojo saugumo tarnyba prie VRM;

Daiva Sapagovienė, Depų tarnybos Kauno depas. 

Trečias sielovadinis klausimas. PERT narių keitimas.

Remiantis PERT reglamentu,  Ekonominių reikalų taryba turi turėti ne mažiau kaip tris narius. Kadangi atsirado naujas PERT narys, o Ekonominių reikalų tarybai trūko vieno nario, taryba vienbalsiai nutarė Daiva Sapagovienę iš Pastoracinės tarybos perkelti į Ekonominių reikalų taryba.  Daivos Sapagovienės išsilavinimas ir užimamos pareigos atitinka visus reglamento reikalavimus.

Kauno įgulos kapelionato informacija

 

2 PERT posėdis 

2014- 04-15 d. įvyko antrasis Kauno įgulos kapelionato PERT posėdis.

Posėdžio darbotvarkėje svarstyti 3 sielovadiniai  klausimai.  

Pirmas sielovadinis klausimas. Didžiosios savaitės šventimo aptarimas.

Kapelionas pristatė artėjančios Didžiosios savaitės pamaldų tvarkaraštį. Patikslino Velykinių susitikimų laiką su tarnaujančiais ir dirbančiais Kauno įgulos kariniuose vienetuose  ir statutinėse struktūrose. Nuspręsta, kokios Kauno įgulos statutinės struktūros dalyvaus Didžiojo ketvirtadienio liturgijos kojų plovimo ceremonijoje.

Antras sielovadinis klausimas. PERT skiltis internetiniame puslapyje.

Taryba pritarė, kad kapelionato internetinėje svetainėje atsirastų PERT skiltis, kurioje būtų įkelta: reglamentas, sudėtis ir veikla. Veiklos skiltis būtų nuolat papildoma. Įpareigoti visi tarybos nariai dar kartą įsigilinti į PERT reglamentą, nes sekančiame posėdyje, atsižvelgiant į sielovadinį kapelionato gyvenimą, vadovaujantis reglamentu, bus tvirtinamos PERT veiklos sekcijos ir sekcijų veikloje dalyvausiantys PERT nariai.

Trečias sielovadinis klausimas. PERT narių piligriminės kelionės į Armėniją aptarimas.

PERT pirmininko pavaduotojas ats. kpt. G. Deksnys perdavė nuoširdžiausius sveikinimus ir linkėjimus tarybos nariams nuo Lietuvos gynybos atašė Gruzijai, Armėnijos Respublikai, Azerbaidžiano Respublikai plk. ltn. D. Katiliaus ir informavo, kad pradedama derinti tarybos narių piligriminės kelionės į Armėniją programa. Buvo nutarta kelionę organizuoti po Šilinių atlaidų 2014. 09. 15-21 d.d. Taryba vieningai nusprendė pavesti ats. kpt. G. Deksniui ir toliau derinti kelionės klausimus su Lietuvos gynybos atašė.

Kauno įgulos kapelionato informacija

 

 

 

 

 

PERT SUSITIKIMAS ARTĖJANČIŲ ŠV. VELYKŲ PROGA

Balandžio 15 d. popietę Kauno įgulos karininkų ramovėje įvyko PERT narių susitikimas artėjančių Šv. Velykų proga. Gyvenimo ir tikėjimo instituto komandai užbaigus paskutinį Šv. Rašto seminaro užsiėmimą, kapelionas kpt. T. Karklys pasveikino visus PERT narius su artėjančiomis Šv. Velykomis ir pristatė naują PERT narę Vaidą Kibirkštytę, vyriausiąją viešųjų ryšių specialistę, atstovaujančią Kauno apygardos prokuratūrą. Ši valstybės institucija, Kauno apygardos prokuroro prašymu ir Kauno arkivyskupo metropolito pritarimu, neseniai įsijungė į Kauno įgulos kapelionato bendruomenę. Užbaigusiems Šv. Rašto kursą PERT nariams GTI bendradarbė Vaidilė Šumskienė įteikė diplomus, o kapelionas padovanojo Biblijas. Po to kapelionas pristatė Didžiosios savaitės pamaldų tvarkaraštį ir pakvietė visus PERT narius ir kapelionato bendruomenę dalyvauti Didžiosios savaitės minėjime Įgulos bažnyčioje. Padarius kelias nuotraukas atminčiai, PERT nariai vaišinosi pačių atsineštomis vaišėmis.

Kauno įgulos kapelionato informacija

Nuotraukų autorius Rimantas ŽIEMYS

 

 

 

 

PERT NARIAI PRADĖJO TOBULINIMOSI KURSĄ  „KELIONĖ PO SENĄJĮ TESTAMENTĄ“

Pirmojo šių metų PERT posėdžio metu visi tarybos nariai vieningai pritarė tobulėti, plečiant savo religinį pasaulėvaizdį, ir dalyvauti Gyvenimo ir tikėjimo instituto organizuojamame 12 susitikimų seminare „Kelionė po Senąjį Testamentą“.

Tai praktinis seminaras, norintiems skaityti seniausius pasaulyje raštus, bylojančius apie Dievo ir žmogaus draugystę. Šventasis Raštas - tai knyga-biblioteka, kurią sudaro 77 knygos, išleista didžiausiu tiražu pasaulyje ir išversta į 518 kalbų. Kurso metu dalyviai pravėrė duris į krikščionybės priešistorę -  žmonijos aušrą, jos atsiradimą – mūsų istorijos šaknis. Susipažino su kultūrine, religine ir istorine aplinka, kurioje gimė ir formavosi Šventasis Raštas. Diskutavo ir ieškojo atsakymų į jiems kylančius tikėjimo klausimus.

Kursas pradėtas sausio 29 d. ir tęsis iki Didžiosios savaitės trečiadienio. Užsiėmimai vyksta  kartą per savaitę, kiekvieną trečiadienio popietę Kauno įgulos karininkų ramovėje.

Kauno įgulos kapelionato informacija

Nuotraukų autorius kun. Tomas KARKLYS

 

1 PERT posėdis

2014-01-08 įvyko pirmasis šiais metais Kauno įgulos kapelionato PERT posėdis.

Posėdžio darbotvarkėje svarstyti 4 sielovadiniai ir 1 ekonominis klausimai. Posėdyje dalyvavo viešnia iš Gyvenimo ir tikėjimo instituto V.  Šumskienė.

Posėdis pradėtas bendra malda. Pasveikinęs visus tarybos dalyvius, pradėjus naujus 2014 metus, kuriuos krikščioniškos bendrijos Lietuvoje paskelbė Šeimos metais, kapelionas pristatė viešnią ir pradėjo posėdį.

Pirmas sielovadinis klausimas. GTI programos pristatymas ir vykdymas.

Kadangi kapelionate praeitais metais buvo nuspręsta bendradarbiauti su Gyvenimo ir tikėjimo institutu (toliau GTI) ir, parašius bendrą projektą į Katalikų religinės šalpos fondą, buvo gautas finansavimas kapelionato sielovadiniams projektams, šio instituto atstovė V. Šumskienė buvo paprašyta pristatyti GTI paruoštas programas, iš kurių taryba turėjo išsirinkti labiausiai tinkančias mūsų kapelionate tarnaujantiems kariams ir civiliams tarnautojams. Nuspręsta Kauno įgulos kariniuose vienetuose organizuoti dvi konferencijas, skirtas šeimos gyvenimo pašaukimui, o kapelionato PERT komandai ir kapelionato šeimų bendruomenei organizuoti kursą gilesniam Šv. Rašto supratimui. 

Antras sielovadinis klausimas. I ketvirčio kapeliono sielovadinės veiklos planavimas Kauno įgulos kariniuose vienetuose ir VRM struktūrose.

Pastoracinės tarybos nariams, atstovaujantiems Kauno įgulos karinius vienetus, pristačius užsiėmimų grafikus, buvo sudarytas bendras kapeliono sielovadinės veiklos I ketvirčio planas. Nuspręsta šiais metais skirti daugiau dėmesio tarnaujančiųjų  kariuomenėje ir statutinėse struktūrose evangelizacijai.

Trečias sielovadinis klausimas. Šeimos metus pradedant, Švč. Sakramento adoracija ir maldos akcija Įgulos bažnyčioje.

Įžengus į naujuosius Šeimos metus, Lietuvos vyskupai nutarė visose vyskupijų  parapijose organizuoti maldos akciją - nepertraukiamą 24 val. Švč. Sakramento adoraciją. Nuspręsta prie šios akcijos prisijungti ir įgulos kapelionatui. Kapelionas sudarė grafiką įgulos kapelionato kariniams vienetams ir kitoms statutinėms struktūroms, keičiantis kas pusvalandį, skirti laiką maldai už tarnaujančiųjų šeimas, ir paprašė tarybos narius pristatyti šią akciją kariniuose vienetuose ir statutinėse struktūrose tarnaujantiems ir dirbantiems žmonėms.

Ketvirtas sielovadinis klausimas. PERT atnaujinimas.

Kadangi dalis karininkų, dalyvavusių PERT veikloje 2013 metais,  buvo perkelti tarnauti į kitas įgulas, atsirado būtinybė atnaujinti PERT sudėtį. Nuspręsta atnaujinti PERT, įtraukiant  naujai atkeltus karininkus, ir į Kauno įgulos kapelionato PERT įtraukti naujai prisijungusio prie įgulos kapelionato MRU Viešojo saugumo fakulteto atstovą.

Ekonominis klausimas. VŠĮ „Soboro projektai” kūrimas ir projektų rengimas Europinei paramai gauti.

Ekonominių reikalų sekcijai buvo pristatytas bendras Kauno Šv. arkangelo Mykolo (Įgulos) rektorato ir Kauno miesto savivaldybės  VŠĮ „Soboro projektai“ steigimo projektas. Pasak kapeliono, bendros įstaigos įkūrimas galbūt padės išspręsti bažnyčios išorės renovacijos ir pastato pritaikymo turizmui ir kultūrai finansavimo klausimą, rengiant projektus finansinei paramai gauti iš Europos struktūrinių fondų. Nutarta pritarti minėtos VŠĮ įkūrimui, jos administratoriumi  paskiriant Įgulos bažnyčios rektoriaus pagalbininką kun. A. Kazlauską.

Kauno įgulos kapelionato informacija

Nuotraukų autorius Rimantas ŽIEMYS