97-osios KOP įkūrimo metinės

 

 

 

KAUNO ĮGULOS BAŽNYČIOJE BENDRA MALDA PAMINĖTOS LK KARINIŲ ORO PAJĖGŲ 97-OSIOS ĮKŪRIMO METINĖS

1919 m. - 1920 m. buvo sukurtos beveik visų pagrindinių tuometinės kariuomenės ginklų rūšių karinės formuotės ar bent jų užuomazgos. Gerai suprasdama technikos reikšmę, to meto Vyriausybė, nors ir stokodama lėšų, ėmė rūpintis naujos ginklų rūšies - aviacijos organizavimu. 1919 m. sausio 30 d. pradėta formuoti Inžinerijos kuopa, kurios sudėtyje buvo ir Aviacijos būrys. Jo vadu buvo paskirtas karininkas Konstantinas Fugalevičius (1893 - 1919 m.). Kovo 1 d. Aviacijos būrys reorganizuotas į kuopą, o jau kovo 12 d. Aviacijos kuopos pagrindu sudaryta Aviacijos dalis, administraciniu ir operatyviniu atžvilgiu pavaldi Generalinio štabo viršininkui ir kariuomenės vadui, o techniniu - Generalinio štabo Inžinerijos skyriaus viršininkui. Aviacijos dalies vadu paskirtas karininkas Petras Petronis (1887 - 1950 m.), o tą pačią dieną įsteigtos Aviacijos mokyklos viršininku - K. Fugalevičius.

97-ąsias  karinių oro pajėgų įkūrimo metines paminėti į Kauną susirinko Lietuvos kariuomenės Karinių oro pajėgų vienetų  atstovai, Oro gynybos batalione tarnaujantys nuolatinės privalomosios pradinės karo tarnybos kariai. Šventė prasidėjo 12 val. Šv. Mišiomis Kauno Įgulos šventovėje. Bendroje maldoje dalyvavo Karinių oro pajėgų vadas plk. A. Navickas, pajėgoms pavaldžių vienetų vadai, karininkai, kariai, civiliai tarnautojai, bendruomenė.

Šv. Mišias už Lietuvos karinėse oro pajėgose tarnaujančius ir dirbančius, žuvusius ir mirusius aukojo Karinių oro pajėgų kapelionas mjr. V. Veilentas, Marijampolės įgulos kapelionato kapelionas mjr. E. Baniulis,  Kauno įgulos kapelionato kapelionas kpt. T. Karklys.

Karinių oro pajėgų kapelionas savo homilijoje pabrėždamas tikėjimo vertę žmogaus gyvenime, Karinėse oro pajėgose tarnaujantiems ir dirbantiems linkėjo gyvenimą grįsti dvasinėmis ir bendražmogiškomis vertybėmis.

Po bendros maldos už LK karines oro pajėgas, šventė pratęsta Kauno įgulos karininkų ramovėje, kur įvyko šventinis minėjimas, apdovanojimų ceremonija. Šventinę dieną KOP kolektyvas užbaigė Kauno nacionaliniame dramos teatre, žiūrėdami rež. A. Areimos spektaklį „Plėšikai“ pagal F. Šilerio kūrinį.

Kauno įgulos kapelionato informacija

Nuotraukų autorius kapelionato fotografas Lionius CHARDINAS