Kariuomenės diena Šiluvoje

 

 

 

 

ŠILUVOS ATLAIDŲ METU MELSTASI UŽ LIETUVOS KARIUOMENĘ

Kasmet rugsėjo mėnesio aštuntąją švenčiama Švč. M. Marijos Gimimo diena. Ta proga šiemet  Šiluva visą savaitę sveikino maldininkus, atvykstančius į garsiuosius Švč. M. Marijos Gimimo atlaidus. Rugsėjo 13-ąją Švč. M. Mariją su jos gimimu  pasveikinti iš visos Lietuvos karinių įgulų į Šiluvą, išgarsėjusią Švč. M. Marijos 1608 m. apsireiškimu, sugužėjo Lietuvos kariuomenėje tarnaujantys karininkai, kariai, civiliai tarnautojai, tarnyboje sužeistieji, išleistieji į atsargą, šeimų nariai.

Į šventę atvyko: Lietuvos krašto apsaugos ministras J. Olekas, viceministras  A. Valys, Lietuvos kariuomenės vadas gen. ltn. J. V. Žukas, pajėgų ir karinių vienetų vadai, šauliai, partizanai, nepriklausomybės kovų dalyviai.

Šventės pradžioje prie paminklo gen. J. Vytautui Žemaičiui padedant gėles, pagerbtas Lietuvos laisvės kovų dalyvių atminimas. Po to  pasitikta Lietuvos kariuomenės pajėgų iškilminga eisena, keliaujanti dalyvauti Šv. Mišių liturgijoje į bazilikos aikštę.  Visus susirinkusius aikštėn pasitiko ir katechezę pravedė Ruklos įgulos I kapelionato kapelionas mjr. A. Valkauskas.

12 val. prasidėjo Šv. Mišios, kurioms vadovavo Lietuvos kariuomenės Ordinariato apaštalinis administratorius, Vilniaus arkivyskupas metropolitas G. Grušas. Kartu koncelebravo Kauno arkivyskupas metropolitas L. Virbalas,  Kauno arkivyskupas emeritas S. Tamkevičius, Šiaulių vyskupas E. Bartulis, Kauno arkivyskupo augziliaras vysk. K. Kėvalas, karo kapelionai, kunigai. Šv. Mišių liturgiją papuošė Didžiosios kunigaikštienės Birutės ulonų bataliono orkestras, vadovaujamas Viktoro Ščetilnikovo. Šv. Mišioms asistavo garbės sargybos kuopos  kariai.

Žodžio liturgijos metu Lietuvos kariuomenės apaštalinis administratorius homilijoje kalbėjo: „Mums, kaip ir kariuomenei, yra duoti ginklai. Tai malda ir gailestingumo darbai, kuriais galime leisti Dievo meilei įsikūnyti“. Ganytojas pabrėžė, jog ne tik kariai yra taikdariai – turime bendromis jėgomis užtikrinti taiką ir visi kartu ją laimėti. Tai būtų gailestingumo įkūnijimas visuomenėje. Pasak ganytojo, jei norime taikos, reikia turėti ramybę širdyje, o dėl to, pagal popiežiaus Pranciškaus šių jubiliejinių metų paraginimą, turime būti gailestingi kaip Tėvas.

Pabaigus Šv. Mišių auką ir ganytojams suteikus palaiminimą, padėkos ir sveikinimo žodį tarė Lietuvos krašto apsaugos ministras J. Olekas. Dienos iškilmės užbaigtos visų sugiedotu Lietuvos himnu.

 

Kauno įgulos kapelionato informacija

Nuotraukų autorius kapelionato fotografas Lionius CHARDINAS