Kovo 11-oji Įgulos bažnyčioje

 

 

 

 

 

KAUNO ĮGULOS BAŽNYČIOJE BENDRA MALDA PAMINĖTOS LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBĖS ATKŪRIMO 26-OSIOS METINĖS

1990 m. kovo 11 d. Lietuvos Respublikos Aukščiausioji Taryba pasirašė Lietuvos Nepriklausomybės atstatymo aktą, kuriame rašoma, kad atstatomas 1940 m. svetimos jėgos panaikintas Lietuvos valstybės suvereninių galių vykdymas ir Lietuva nuo šiol yra nepriklausoma valstybė. Akte remiamasi 1918 m. vasario 16 d. pasirašytu Lietuvos Nepriklausomybės aktu, kuris niekada nenustojo turėjęs teisinės galios. Aktą pasirašė LR Aukščiausiosios Tarybos Pirmininkas Vytautas Landsbergis ir kiti Tarybos nariai.

Valstybės  Nepriklausomybės atkūrimo  metinių minėjimas Kauno  įguloje  tradiciškai prasidėjo 10 val. padėkos bendruomenine malda už tautos laisvę ir nepriklausomybę Įgulos bažnyčioje. Ta proga Šv. Mišias aukojo Kauno įgulos kapelionato kapelionas kpt. Tomas Karklys ir Kauno Šv. Jurgio konvento gvardijonas – kun. Paulius Saulius Bytautas OFM.

Šv. Mišiose giedojo mišrus choras „Te Deum“, vadovaujamas Audriaus Petrausko.  Šventė pradėta  Lietuvos respublikos himnu.

Bendroje maldoje dalyvavo: Kauno įgulos karinių vienetų vadai, Kauno įguloje tarnaujantys karininkai,  kariai, savanoriai, partizanai, šauliai, tarnaujančiųjų šeimų nariai, visuomeninių organizacijų atstovai, bendruomenė.

Šventinėje homilijoje kunigas svečias kvietė įsigilinti į Dievo gailestingumo jubiliejinių metų esminį akcentą - susitaikymą ir atleidimą. Jei tarpusavio bendrystėje puoselėsime meilę, supratimą, atleidimą lengviau bus kurti savo valstybės gyvenimą ant tvirto dvasinių ir bendražmogiškų vertybių pagrindo.

Po Šv. Mišių už nuopelnus, įgyvendinant Šv. Mortos programą (kurios esmė -  pagalba prekybos žmonėmis aukoms) Kauno apskrityje, J. Antulevičienei įteiktas Lietuvos policijos kapeliono padėkos raštas.

Po baigiamojo palaiminimo šventinį minėjimą šventovėje apvainikavo Kauno moksleivių laisvalaikio rūmų jaunučių  kolektyvo „Dominantė“ (choro vadovė A.  Adamkevičienė) meninė programėlė.

Po dvasingos įžangos šventė pratęsta Vytauto Didžiojo karo muziejaus sodelyje.

Kauno įgulos kapelionato informacija

Nuotraukų autorius Kauno įgulos kapelionato fotografas Lionius CHARDINAS