Piligrimų išlydėjimas į Romą

 

 

 

 

 

KAUNO ĮGULOS BAŽNYČIOJE BENDRA MALDA Į PILIGRIMYSTĘ ROMOJE PALYDĖTA KRAŠTO APSAUGOS SISTEMOJE TARNAUJANČIŲJŲ IR DIRBANČIŲJŲ DELEGACIJA

Šiemet visuotinei Katalikų Bažnyčiai švenčiant Gailestingumo jubiliejų, tikintieji raginami  atrasti, priimti Gailestingojo Dievo meilę, ir patiems puoselėti gailestingumo darbus tarpusavio bendrystėje.  Šia proga vyskupijų katedros, bazilikos ir kai kurios bažnyčios paskelbtos jubiliejinėmis šventovėmis. Jose atvertos „Gailestingumo durys“ nurodo žingsnį, kurį kiekvienas tikintysis šiais metais kviečiamas žengti: išpažinti, kad Jėzus yra Viešpats, Jame sustiprinti tikėjimą, priimti naują Jo mums duodamą gyvenimą, leisti, kad Jis mus dar giliau įvestų į Bažnyčią, leisti, kad mūsų širdis perkeistų į dvasinius namus, jog per Krikštą gautos šventos kunigystės galia atnašautume dvasines aukas, priimtinas Dievui.

Įsiklausydami į šį kvietimą, balandžio 23–osios vėlų vakarą, karo kapelionų mjr. V. Veilento ir kpt. S. Kristapavičiaus lydimi, Krašto apsaugos sistemoje tarnaujantieji ir dirbantieji išsiruošė į piligrimystę Romoje. Piligrimai per daugiau nei savaitę truksiančią kelionę turėjo galimybę aplankyti jubiliejines šventoves  Romoje, dalyvauti pop. Pranciškaus audiencijoje, kartu melstis ir išgyventi gailestingojo Dievo meilės slėpinį keliaudami drauge.

Kun. Virginijaus rūpesčiu piligrimystė Lietuvoje  pradėta bendra malda Kauno Įgulos bažnyčioje. Šv. Mišias aukojo karo kapelionai: kun. V. Veilentas, kun. S. Kristapavičius ir kun. T. Karklys. Delegaciją ir brolius kapelionus Šv. Mišių pradžioje pasveikinęs bažnyčios rektorius pakvietė maldingą kelionę pradėti nuoširdžia malda. Kun. V. Veilentas trumpa homilija nuotaikingai nuteikė piligrimus kelionei, pavardindamas svarbiausius momentus piligrimystėje. Kad kuo greičiau piligrimai pajustų bendrystę, kapelionai, pradedant vienybės pokylį, pakvietė visus sustoti ratu ir sukalbėjus Viešpaties maldą, linkėti vieni kitiems ramybės.

Po baigiamojo Šv. Mišių palaiminimo piligrimai su gera nuotaika išskubėjo į šalia šventovės laukiantį autobusą, kurio maršruto tikslas - amžinasis miestas Roma.

Kauno įgulos kapelionato informacija

Nuotraukų autorius kapelionato fotografas Lionius CHARDINAS