Ukrainos ATO kapeliono vizitas

 

 

 

 

 

KAUNO ĮGULOS KAPELIONATE LANKĖSI LATVIJOS KARIUOMENĖS VYRIAUSIASIS IR UKRAINOS ATO KAPELIONAI

Gegužės 19 d. vienos dienos draugišku vizitu Kauno įgulos kapelionate lankėsi Latvijos kariuomenės vyriausiasis kapelionas E. Plavinš ir Ukrainos patriarchato ATO kapelionas K. Kholodov su žmona.

Svečius pasitiko Kauno įgulos kapelionato kapelionas kun. T. Karklys. Pirmiausiai svečiams buvo pristatyta Įgulos šventovės istorija, čia vystoma valstybės statutinėse struktūrose tarnaujantiems ir dirbantiems sielovadinė veikla, apžiūrėta bažnyčia.

9.30 val. prasidėjo iš anksto kapelionato bendruomenėje skelbta ekumeninė malda už Ukrainos tautos ateitį, prisimenant žuvusius kovose už tautos nepriklausomybę. Į pamaldas susirinko Kauno įgulos karinių vienetų ir statutinių struktūrų vadai, Pastoracinės ir ekonominių reikalų tarybos nariai, bendruomenės atstovai.

Bendra malda pradėta Šv. Rašto skaitymu. Ištrauką iš Evangelijos perskaitė Ukrainos ATO kapelionas K. Kholodov, atstovaujantis Kijevo patriarchato stačiatikių bažnyčią, mokymą pasakė Latvijos kariuomenės vyriausiasis kapelionas E. Plavinš, atstovaujantis krikščionių baptistų bažnyčią. Po to visi trys kapelionai savo nacionaline kalba užtarimo malda apkabino Ukrainos tautą, meldė taikos ir ramybės pasaulyje, prisiminė žuvusius už tautų laisvę ir nepriklausomybę.

Ekumeninės pamaldos, sustojus į didelį ratą, apvainikuotos „Tėve mūsų“ malda ir ramybės palinkėjimu. Užbaigus pamaldas, padėkos žodį tarė Ukrainos ATO kapelionas: „Esu giliai sujaudintas, akyse tvenkiasi ašaros. Labai nuoširdžiai dėkoju jums, Baltijos šalių broliai ir seserys, už Jūsų nuoširdžią maldą ir mano tautos, šiandien kovojančios kruviną kovą  už vertybes ir idealus, kurie yra svarbūs kiekvienos tautos gyvenime, palaikymą. Labai prašau Jūsų ir toliau remti mus savo malda. AČIŪ!”

Po maldos akcijos visi pamaldų dalyviai buvo pakviesti į Kauno įgulos karininkų ramovę. Čia Ukrainos ATO kapelionas perskaitė pranešimą „Karas ar ATO (antiteroristinė operacija)? Ukrainos pasipriešinimo juridinis kazusas“. Ilgą laiką rytų fronte su Ukrainos kariais praleidęs kapelionas pristatė Ukrainos pasirinktą laisvės kelią, kuris nuo Maidano iki dabar gausiai aplaistytas tautiečių krauju ir pažymėtas ryžtu, nugalėjus visus nūdienos iššūkius, kurti palaimingą ateitį. Po pranešimo respondentas atsakė į gausius klausytojų klausimus.

Kauno įgulos kapelionato kapelionas kun. T. Karklys padėkojo Ukrainos ATO kapelionui už pranešimą ir, linkėdamas dvasinės stiprybės, įteikė dovanų albumus apie Lietuvą ir Kauno įgulos kapelionato šventovę. Po to Ukrainos ATO kapelionas ir Kauno įgulos karininkų ramovės viršininkas mjr. D. Mazurkevičius apsikeitė valstybinėmis vėliavomis. Kauno įgulos kapelionas už galimybę plėsti tarptautinį karo kapelionų bendradarbiavimą albumą apie Lietuvą įteikė ir Latvijos vyriausiajam karo kapelionui E. Plavinš.

Kadangi Ukrainos ATO kapelionas Lietuvoje lankėsi pirmą kartą, po pietų svečiams buvo pristatyta Kauno įgulos karininkų ramovė. Ukrainos ATO kapelionas pasirašė į svečių knygą.

Svečiai aplankė Kauno Vytauto Didžiojo karo muziejų, Kauno paminklinę Kristaus Prisikėlimo šventovę, susitiko su bažnyčios klebonu mons. V. Grigaravičiumi. Vėliau suorganizuota pažintinė ekskursija po Kauno senamiestį. Jos metu aplankyta Kauno katedra, Vytauto Didžiojo bažnyčia, Kauno kunigų seminarija. Pavakarieniavę svečiai išvyko į Latviją.

Kauno įgulos kapelionato informacija

Nuotraukų autorius kapelionato fotografas Lionius CHARDINAS