2016 m.

2016 M.

2 PERT posėdis

2016-02-26 d. įvyko antrasis Kauno įgulos kapelionato PERT posėdis.

Posėdžio darbotvarkėje svarstyti 3 sielovadiniai  klausimai.

Pirmasis sielovadinis klausimas. Piligrimystė į Maltą.

Pirmiausiai pradėtas svarstyti piligrimystės į Maltą klausimas. Kapelionas kpt. Tomas Karklys pasiūlė kelionę organizuoti spalio 3-9 dienomis, nes rugsėjį nėra galimybės dėl karo kapelionų pratybų. Taip pat svarstyta galimybė Maltos kariuomenės kapelionui kun. Joe Meli suorganizuoti apdovanojimą nuo Kauno įgulos kaip padėką už palaikomą tarptautinį bendradarbiavimą. PERT pirmininko pavaduotoja vyr. srž. Ingrida Karalavičienė pateikė informaciją apie užsiregistravusius į šią kelionę ir preliminarias lėktuvo bilietų kainas bei jų įsigijimo galimybes.

NUTARTA, jog per šią savaitę patikslinus piligrimų sąrašą, bus rezervuojami bilietai, todėl keliaujantieji turi būti pasirengę laiku sumokėti už lėktuvo bilietus.

Antrasis sielovadinis klausimas. Artėjančios šventės.

Kapelionas kpt. Tomas Karklys priminė apie artėjančią kovo 11-osios šventę ir Šv. Velykas. Kovo 11-ąją Šv. Mišios 10.00 val. Reikėtų, jog PERT nariai pasirūpintų Šv. Rašto skaitinių skaitymu bei atnašomis. Kapelionas taip pat paprašė, jog PERT nariai siūlytų velykinių susitikimų su kariais ir pareigūnais laiką. Didįjį Ketvirtadienį taip pat reikėtų suorganizuoti, kad būtų 12 asmenų, dalyvaujančių kojų plovimo ceremonijoje.

NUTARTA, jog PERT nariai pasiskirstys pareigomis kovo 11-ąją. Dėl planuojamų užsiėmimų ir velykinių susitikimų laiko susisieks asmeniškai su kapelionu. Didįjį Ketvirtadienį organizuojamas PERT posėdis po 18.00 val. Šv. Mišių.

Trečiasis sielovadinis klausimas. Gailestingumo jubiliejus.

Kapelionas kpt. Tomas Karklys vėl priminė apie Gailestingumo jubiliejų ir pasiūlė atgaivinti piligrimystę,  vadovaujantis šiam jubiliejui išleistu piligrimo pasu. Taip pat pasiūlė kovo 5 d. jungtis su Kauno apygardos prokuratūra į organizuojamą piligrimystę po Žemaitiją. Svarstyta ir vietinės piligrimystės galimybės pačiai tarybai. Kapelionas taip pat pasiūlė PERT nariams toliau keliauti dvasinio tobulėjimo keliu ir pasirinkti vieną iš Gyvenimo ir tikėjimo instituto siūlomų kursų.

NUTARTA, jog PERT pasvarstys apie piligrimysčių galimybes su kolektyvais. Dėl kelionės į Žemaitiją kapelionui praneš el. paštu. O patys PERT nariai nutarė, jog reikėtų šiais metais po Šv. Velykų susiorganizuoti piligrimystę į Vilnių. Vienbalsiai nutarta, jog reikėtų pasirinkti GTI kursą „Septyni didieji kaltinimai Bažnyčiai“.

 

1 PERT posėdis

2016-01-29 d. įvyko pirmasis Kauno įgulos kapelionato PERT posėdis.

Posėdžio darbotvarkėje svarstyti 3 sielovadiniai  klausimai.

Posėdžio eiga.

Pirmąjį 2016 m. PERT posėdį dalyviai pradėjo Šv. Mišiomis, po kurių svarstė darbinius klausimus.

Pirmasis sielovadinis klausimas. PERT sudėtis.

Kapelionas kpt. Tomas Karklys informavo apie PERT nariams jau žinomą faktą, jog dėl naujai priskirtų pareigų ilgametis PERT pirmininko pavaduotojas ats. kpt. Gintautas Deksnys pasitraukė iš tarybos, todėl reikia išsirinkti naująjį pavaduotoją. Kaip labiausiai tinkanti kandidatė šioms pareigoms buvo pasiūlyta Karo kartografijos centro atstovė vyr. srž. Ingrida Karalavičienė.

Kapelionas taip pat pakvietė persvarstyti visą PERT sudėtį, įtraukiant naujai atėjusius narius. Pasiūlyta įtraukti naują atstovą iš JVIB, dvi naujas atstoves iš Kauno apskr. VPK. Prokuratūros atstovė taip pat keičiasi, kaip ir atstovas iš KASP 2 rinktinės. Kol kas lieka neaišku, kas atstovaus KMT.

NUTARTA vienbalsiai, jog naujoji PERT pirmininko pavaduotoja bus vyr. srž. Ingrida Karalavičienė. VST atstovas Vidmantas Bižys, nors ir perėjęs į civilinį statusą, savo tarnybą toliau atstovaus. KP Kauno įgula deleguoja papildomai dar vieną atstovą - kpt. Martyną Vilimą. J. Vitkaus inžinerijos batalioną taip pat atstovaus vyr. srž. Dainius Kalikauskas. KASP 2 rinktinę atstovaus srž. Ramūnas Kemežys, OESKV - vyr. ltn. Audrius Ašmontas, o KOP štabą – Ingutė Rukaitė. Dvi naujos PERT narės prisijungia iš Kauno apskr. VPK: Odeta Tumelytė ir Agnė Greblikaitė. Kauno apyg. prokuratūrą atstovaus LR gen. prokuratūros Komunikacijos sk. vyr. specialistė Erika Bogusevičiūtė.

Antrasis sielovadinis klausimas. Piligrimystė į Lurdą.

Toliau buvo svarstytas kasmetinės piligrimystės į Lurdą klausimas. Kauno įgulai duotos trys vietos, iš kurių viena skirta KOP štabui, o dėl sekančios reikia apsispręsti. Kiekvieną kandidatūrą tvirtina kapelionas savo parašu. Todėl turi būti tinkamai parenkamas žmogus, kuris ne ieško nuotykių, bet yra tikintis ar bent prijaučiantis tikėjimo dalykams.

Kapelionas kpt. Tomas Karklys siūlė, vadovaujantis teisingumo principu, atiduoti vietas toms struktūroms, iš kurių žmonės dar nebuvo važiavę arba važiavę seniai. Svarstyta vieną vietą skirti KP Kauno įgulai, o dėl paskutinės vietos kilo gilesnė diskusija, ar skirti vietą KASP 2 ar JVIB, kuris yra gausiausias, atstovui.

NUTARTA, jog viena vieta atitenka KP Kauno įgulai, o dėl antrosios buvo mestas burtas ir vieta atiteko KASP 2 rinktinei, kuri deleguos PERT narį srž. Ramūną Kemežį.

Trečiasis sielovadinis klausimas. Gailestingumo jubiliejus.

Kapelionas kpt. Tomas Karklys atkreipė PERT narių dėmesį į popiežiaus paskelbtą Gailestingumo jubiliejų ir Romoje atvertas Gailestingumo duris. Šiais metais piligrimystė siūloma kaip puikus būdas išgyventi Dievo Gailestingumą, įžengiant pro Gailestingumo duris, atvertas kiekvienoje vyskupijoje. LKO Gailestingumo durys atvertos ir pagrindinėje Vilniaus Šv. Ignoto bažnyčioje. 

Buvo pranešta, jog nepavyko suorganizuoti piligrimystės į Romą, į audienciją su popiežiumi, skirtą krašto apsaugoje tarnaujantiems, kuri vyks balandžio 30 d. Galimybė yra keliauti tik atostogų sąskaita ir iš savų pinigėlių.

PERT pirmininkas kvietė tarybos narius pamąstyti, kaip galima būtų patiems prisidėti prie Gailestingumo darbų šiais metais. PERT nariai siūlė, jog būtų galima organizuoti pagalbą kariams, kurie buvo sužeisti, palaužti kitų gyvenimo sunkumų, užmiršti, galbūt nuvykti į vaikų globos namus, suorganizuoti jiems edukacines programas.

NUTARTA, jog PERT nariai iki kito karto pasvarstys ir sukonkretins, kokiomis veiklomis galima būtų įprasminti šį Gailestingumo jubiliejų.

Kiti klausimai

Kapelionas kpt. Tomas Karklys iškėlė klausimą dėl PERT šių metų piligriminės kelionės į Maltą-Siciliją. Kilo nemažai diskusijų dėl kelionės trukmės ir, ar apsiriboti Malta, ar, vis dėlto, vykti ir į Siciliją. Apskritai, norinčių keliauti pasirodė nedaug.

Kapelionas PERT nariams pranešė, jog į renginį „Valentino diena KITAIP“ bilietus galima įsigyti Kauno arkivyskupijos jaunimo centre. Kaina 7 Eur.

Pranešėja Ingutė Rukaitė kreipėsi į PERT narius dėl vasario 16-osios minėjimo, kuris tradiciškai prasidės bažnyčioje. Renginio programa bus pateikta Kauno įgulos vado įsakyme. Reikalinga pagalba pasitikti svečius ir pagelbėti liturgijoje.

NUTARTA, jog dėl piligrimystės į Maltą PERT nariai turi šiek tiek laiko pamąstyti apie savo galimybes. Vasario 16-ąją svečius pasitikti padės Vidmantas Bižys, skaitinį skaitys KP atstovas, o atnašų nešimu pasirūpins KASP 2.

Baigę posėdį, dalyviai sukalbėjo bendrą maldą.