Sinodinės patirties peržvalga

Lietuvos kariuomenės Ordinariatui priklauso Lietuvos kariuomenėje tarnaujantys katalikai kariai ir civiliai; katalikai jų šeimų nariai ir kiti kartu su jais gyvenantys katalikai; katalikai, besimokantys karo mokyklose, dirbantys karo ligoninėse ir kitose kariuomenės institucijose. Ordinariatas Sinodinį procesą organizavo pagal nacionalinės darbo grupės paruoštą medžiagą. Šios grupės paruošta vaizdinė medžiaga buvo įtaigi,  profesionaliai paruošta. Specialiai Sinodiniams susitikimams, konsultacijoms buvo pravesti mokymai ir paruošti 22 moderatoriai ir karo kapelionai (aktyvūs buvo vos 10 moderatorių, dar 5 – moderavo po vieną dvi grupeles). Dauguma jų Sinodiniuose susitikimuose taikė nacionalinės darbo grupės pasiūlytą struktūrą: bendra malda, šv. Rašto skaitymas, tylą, pasiūlytų klausimų aptarimas, pasidalinimas.

Būtina pažymėti, kad kai kurių Ordinariato kapelionų galimybės suburti tikinčiuosius ir organizuoti šį procesą  yra ribotos. Taip pat svarbu pažymėti, kad ne visi kapelionai entuziastingai priėmė šią Popiežiaus iniciatyvą. Dėl šios priežasties, labai skiriasi skirtingose kapelionatuose organizuotų Sinodinių sutikimų, konsultacinių pasitarimų intensyvumas, apimtis ir aptartų temų gylis. Savaime suprantama, kad, priešingai nei kitose vyskupijose, Ordinariate sinodinio kelio įgyvendinimui labai didelę įtaką turėjo tiek užsitęsusi pandemija, tiek karas Ukrainoje. Dėl šių priežasčių kai kuriuose daliniuose buvo draudžiama lankyti karius, burti juos į grupeles. Prasidėjus Rusijos agresijai prieš Ukrainą, visuose daliniuose buvo pakeltas budrumo lygis, kariams buvo pavedamos atlikti neatidėliotinos užduotys, greito reagavimo pajėgos buvo siunčiamos į naujas, įslaptintas dislokacijos vietas ir buvo nepasiekiami. Dalyvauti visuose susitikimuose trukdė ir Kariuomenės mokyklų studijų pobūdis, nusistovėjusi tvarka – pratybos vyksta poligonuose ne tik Lietuvoje bet ir užsienyje. Derinantis prie  kilusių iššūkių bei galimybių, Sinodinio kelio susitikimai buvo organizuojami skirtingose vietose ir skirtingu formatu: tiek virtualiai ZOOM pagalba, tiek batalionų ar parapijų koplyčiose ar bažnyčiose, tiek privačiuose kapeliono apartamentuose. Kito Sinodinio kelio susitikimuose skirtingomis temomis karių skaičius. Nuo Sinodinio kelio susitikimų, į kuriuos neateidavo nė vieno, iki susitikimų, kuriuose dalyvaudavo net 60 karių.

Aukščiausiems Kariuomenės vadams buvo pranešta apie Sinodinio kelio pradžią ir prašyta sudaryti sąlygas visiems norintiems dalyvauti. Patiems kariams paskelbtas Sinodinis kelias didelio susidomėjimo nesulaukė. Susitikimuose dalyvaudavo išskirtinai tie, kurie buvo asmeniškai kapelionų paraginti ar priklausė maldos, šv. Rašto grupelėms.

Vertinant dalyvių įžvalgas, pasisakymus, būtų svarbu paminėti, kad kai kurios jų yra labai specifinės liečiančios kapelioną, vidinę Kariuomenės tvarką. Kita vertus, buvo paliesti ir bendri Bažnyčios klausimai, problemos. Kai kuriems pasisakiusiems ar net bendrai Sinodinio kelio susitikimams galima išskirti akivaizdų kritiškumą Bažnyčios atžvilgiu. Lygiai taip pat, nuo Sinodinio noro „puoselėti svajones, žadinti pranašystes ir regėjimus, leisti skleistis vilčiai, įkvėpti pasitikėjimą, aptvarstyti žaizdas, megzti santykius, prikelti vilties aušrą, mokytis vienas iš kito ir kurti pozityvią vaizduotę, kuri nušviečia protus, sušildo širdis ir suteikia mūsų rankoms stiprybės“ buvo toli ir tos įžvalgos, pasisakymai ar susitikimai, kuriuose tikintieji pasiūlytas temas svarstė labai formaliai, matematiškai, lyg būtų egzaminuojami.

Visa Lietuvos kariuomenės Ordinariato Sinodinės patirties peržvalga

Visų Lietuvos vyskupijų Sinodinio kelio įžvalgų sąvadus rasite čiahttps://sinodas.katalikai.lt/lt/izvalgos/

LK Ordinariato vyskupijos koordinatoriai:

Mjr. bažn. t. dr. Mindaugas Sabonis, LK Ordinariato kancleris, Ge­ne­ro­lo Jo­no Žemai­čio Lie­tu­vos ka­ro aka­de­mi­jos ka­pe­lio­na­to ka­pe­lio­nas
Rozvita Vareikienė, LK Or­di­na­ria­to informacijos rinkimo spe­cia­lis­tė